HOLSTEBRO TENNIS KLUB LOVE OG VEDTÆGTER

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i Holstebro Tennis Klub torsdag den 24  november 2022.

§ 1.

Klubbens navn er HOLSTEBRO TENNIS & Padel af 22. juni 1906.

Klubbens hjemsted er Holstebro Kommune.

 

§ 2.

Det er Holstebro Tennis & Padels formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke tennis, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til tennis.

 

§ 3.

Klubben er medlem af Holstebro Idrætsråd og DGI Vestjylland.

 

§ 4.

Indmeldelse i klubben sker til bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for de nødvendige formaliteter vedrørende indmeldelse. Enhver, der indordner sig og lever op til klubbens love og vedtægter, kan blive medlem. Året i klubben er delt op i en vintersæson og en sommersæson. Et medlem må benytte banerne, når kontingentet for den pågældende sæson er betalt.

 

§ 5.

Bestyrelsen fastsætter hvert år inden sæsonstart kontingentet. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. Klubbens kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 3.000,-. Overskydende beløb samt den del af klubbens formue, der ikke er anbragt i fast ejendom eller andre aktiver, skal til enhver tid være anbragt i et pengeinstitut.

 

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes i 4. kvartal. Den indvarsles senest 14 dage før afholdelse ved opslag i klubhuset og annoncering på klubbens hjemmeside. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal sendes pr. e-mail til medlemmerne og ophænges i klubhuset senest 4 dage før generalforsamlingen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen lægges på klubbens hjemmeside.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning, kassereren fremlægger det af revisoren reviderede regnskab til godkendelse, og endvidere fremlægges til forhandling og beslutning forslag, der er optaget på dagsordenen.

 

§ 7.

Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen leder klubben, repræsenterer denne og binder den ved foretagne dispositioner.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Samtidig vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer efter deres fyldte 16. år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På hver ordinær generalforsamling afgår i lige og ulige år henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter generalforsamlingen og meddeler sammensætningen af bestyrelsen ved opslag i klubhuset.

Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til Holstebro Tennishal Fonds bestyrelse.

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem er formanden, er til stede. Ved evt. afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, forkastes sagen.

 

§ 8.

Bestyrelsen ajourfører klubbens hjemmeside. Af klubbens hjemmeside fremgår gældende reglement for anvendelsen af tennisanlægget.

 

§ 9.

Bestyrelsen drager omsorg for, at klubhus, baner og rekvisitter holdes i god stand og bestrider udgifterne dertil af klubbens midler.

 

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som den ordinære, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har indgivet anmodning herom til bestyrelsen ledsaget af en motiveret dagsorden. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.

 

§ 11.

Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige, såfremt mindst 10 stemmeberettigede er til stede ved generalforsamlingen. Forslag til lovændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer for at være vedtagne. Alle andre forslag afgøres ved relativt stemmeflertal.

Afstemningen kan med dirigentens tilladelse foregå ved håndsoprækning, men skal på begæring af blot 2 medlemmer foregå skriftligt.

Stemmeret har medlemmer efter deres fyldte 16. år optaget på klubbens aktuelle medlemsliste. Ved aktuelle medlemsliste forstås:

Stemmeret har medlemmer der har tilmeldt sig abonnementsbetaling efter 3 måneders uafbrudte betalinger, og som er mindst 16 år gamle, og står registreret der med gyldig betaling på tidspunktet hvor generalforsamlingen
afholdes jf §6.

Sommermedlemsliste (udendørssæson) for den sæson, efter hvilken den ordinære generalforsamling afholdes, jf. § 6.

Vintermedlemsliste (indendørssæson) for den sæson, i hvilken den ordinære generalforsamling afholdes, jf. § 6.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 12.

Såfremt bestyrelsen finder, at hensynet til klubbens anseelse eller formål nødvendiggør, at et medlem ekskluderes, retter bestyrelsen en henstilling til det pågældende medlem om at udmelde sig. Såfremt denne henstilling ikke efterkommes, afgøres sagen af en enig bestyrelse.

Det ekskluderede medlem kan anke kendelsen på den førstkommende generalforsamling.

 

§ 13.

Klubbens opløsning kan kun vedtages ved en beslutning af en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til opløsning kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Den sidste generalforsamling træffer herefter ved simpelt stemmeflertal afgørelse om, hvorledes klubbens aktiver og passiver skal behandles. Deponering af midler skal gå til almennyttigt ungdomsarbejde i Holstebro Kommune.
Se vejledning til til at slette en booking under 'Book Tennis'

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk